Talbot

flag Waggonfabrik Talbot

DM 902'B'+B'2'1435DMUflag AN DM 90   flag NN DM 90   flag NS DM 90   flag NSM DM 90   
Eifel(1A)'(A1)'1000Railcarflag Selfkantbahn T   
KAE VT 1-2B'2'1000Railcarflag HSB KAE VT 1-2   
NS DD-AR1435EMUflag NS DD-AR   
NS DDM12'2'1435Control carflag NS DDM1   
NS DDZ1435EMUflag NS DDZ   
NS ICM-0Bo'Bo'+2'2'+2'2'1435EMUflag NS ICM-0   
NS ICM-1Bo'Bo'+2'2'+2'2'1435EMUflag NS ICM-1   
NS ICM-2Bo'Bo'+2'2'+2'2'1435EMUflag NS ICM-2   
NS ICM-3Bo'Bo'+Bo'2'+2'2'+2'2'1435EMUflag NS ICM-3   
NS ICM-4Bo'Bo'+Bo'2'+2'2'+2'2'1435EMUflag NS ICM-4   
NS ICMm-3Bo'Bo'+2'2'+2'2'1435EMUflag NS ICMm-3   
NS ICMm-4Bo'Bo'+Bo'2'+2'2'+2'2'1435EMUflag NS ICMm-4   
NS ICRm2'2'1435Control carflag NS ICRm   flag NSM ICR Bs 28-70   
NS SGM-01435EMUflag NS SGM-0   
NWB 700Bo'2'2'Bo'1435DMUflag NWB VT 700   
Plan T1435EMUflag NS Plan T   
Plan V2'Bo'+Bo'2'1435EMUflag CXXN Plan V   flag Karel Plan V   flag Mat64 Plan V   flag NS Plan V   
SGMm-2Bo'Bo'+Bo'Bo'1435EMUflag NS SGMm-2   
SGMm-3Bo'Bo'+2'2'+Bo'Bo1435EMUflag NS SGMm-3   
SM 902'Bo'+Bo'2'1435EMUflag NS SM 90   
Talent 2-part DMU (Regio 1000)B'2'B'1435DMUflag NEB 643.01-02   flag Regio 1000   flag TFG 1000   
Talent 3-part DMUB’2’2’B’1435DMUflag DB 643.0   flag DB 644   flag Eurobahn 643   flag RJ VT 643   
Talent 3-part DMU / 643B'2'2'B'1435DMUflag BOBy 643   flag NEB 643   flag NOB 643   flag OLA 643   
VIRM-VI1435EMUflag NS VIRM-VI   
VIRMm-VI1435EMUflag NS VIRMm-VI