A-train family

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img

JNR 883 seriesHitachi1994−2008 (8)1067EMU
885 seriesHitachi2000−2001 (11)10673M3TEMU
683 seriesHitachi, Kawasaki, Kinki Sharyo, Nippon Sharyo2001−20111067EMU
JNR 817 seriesHitachi2001−2007 (49)1067EMU
TX-1000 seriesKawasaki2003−2005 (14)1067EMU
TX-2000 seriesHitachi2003−2008 (20)1067EMU
50000Hitachi2004−2010 (9)1067EMU
Toyo-kosoku 2000Hitachi2004 (11)1067EMU
Tokyo Metro 10000 seriesHitachi2006−2010 (36)1067EMU
BR 395Hitachi2007−2009 (29)14354M2TEMU
50090Hitachi2008−2010 (6)1067EMU
Tokyo Metro 15000Hitachi2010−2011 (7)1067EMU
BR 800Hitachi20151435DEMU
BR 385/1Hitachi20151435EMU
BR 801Hitachi20171435EMU