flag

Shoranūr rail bridge


Bridge, Kerala.

avatar
avatar