flag

Ghatpuri


Railroad station, Uttar Pradesh.

img