flag

Salzburg Hauptbahnhof


Railroad station, Salzburg.