Turkey flag

Ankara GarıRailroad station, Ankara.

img
img