flag

VNIIZhT test circuit


Experiment station, Moskovskaya.