flag

Bahnhof Bonn-Oberkassel


Railroad station, North Rhine-Westphalia.

avatar
avatar
avatar