flag
Toyohashi / Toyohashi Railroad / 豊橋鉄道EMUs
Toyohashi 1800Tokyu Car1067


Trams
Toyohashi 3200Nippon Sharyo1955−1956 (4)1067
Toyohashi 3500 (Alna 7000)Alna1954−1956 (93)1067
Toyohashi 780Nippon Sharyo1997−1998 (7)1067
Toyohashi 800Nippon Sharyo2000−2000 (3)1067
Toyohashi T1000Alna2008−2008 (1)1067