flag
JNR / Japanese National Railways / 日本国有鉄道

Operated in 1949−1987. HQ in Tokyo.


Steam locomotives
JNR B20Tateyama HI1944−19471067
JNR C11Kawasaki, Hitachi1932−1949 (401)1067
JNR C12Nippon Sharyo, Kawasaki, Mitsubishi, Hitachi1932−19471067
JNR C50Kisha, Kawasaki, Mitsubishi, Nippon Sharyo, Hitachi1929−1933 (154)1067
JNR C62Hitachi1948−1949 (49)1067
JNR D52Kawasaki1943−19461067


Electric locomotives
EF66Kawasaki1067
JNR ED11GE1923−19231067
JNR ED75Hitachi, Toshiba, Mitsubishi1963−1976 (302)1067
JNR EF57Hitachi, Kawasaki1939−1943 (15)1067
JNR EF58Hitachi, Toshiba, Mitsubishi1946−19581067
JNR EF59Hitachi, Toshiba, Mitsubishi, Kawasaki1067


DMUs
KiHa 80@various1067