pic
High-speed EMUs in Rome: ETR675 “Italo” vs. ETR400 “Frecciarossa”
 
2 likes

Roma Termini railway station, Italy