flag

Rosenheim


Seat of a third-order administrative division, Bavaria.

avatar
avatar
avatar
avatar

img
img
img
img