flag
GoRail / AS GoRailDiesel locomotives
TEM18BMZ19921520
TEM7LTZ19751520
TEP70KTZ1973−2006 (576)1520
TGM23V48MuromTZ1980−1985 (3208)1520


DMUs
DR1ARVR1976−19851520
EDLR DR1BRVR / BLRT (20)1520